REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BLIK TO SCHOOL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej Blik to School organizowanej przez Organizatora, w ramach której Użytkownik otrzymuje Rabat na Zamówienie składane w Serwisie (dalej również jako „Akcja”).
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:
  • „Rabat” – jednorazowy rabat przyznawany Użytkownikowi automatycznie przez Organizatora, w Okresie Promocji, w wysokości 10 zł - w sytuacji gdy łączna cena Produktów objętych jednym Zamówieniem wynosi od 50 zł do 100 zł albo w wysokości 20 zł - w sytuacji gdy łączna cena brutto Produktów objętych jednym Zamówieniem wynosi więcej niż 100 zł;
  • „Płatność BLIK” – transakcja płatnicza z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych pod znakiem usługowym „BLIK” tytułem opłacenia zakupu Zamówienia złożonego w Serwisie, którego operatorem jest Polski Standard Płatności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
  • „Serwis” – serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem www.merlin.pl, w którym Użytkownicy mogą zakupić od Partnera Produkt z wybranej kategorii;
  • „Produkty” – towary lub usługi oferowane przez Partnera za pośrednictwem Serwisu;
  • „Użytkownik” – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem. realizująca płatności w Serwisie za pośrednictwem Płatności BLIK w związku z nabyciem Produktów/ów;
  • "Regulamin Serwisu” – regulamin świadczenia usług w Serwisie opublikowany pod adresem https://merlin.pl/text/regulamin-sklepu/ lub każdym innym adresem, który go zastąpi;
  • „Zamówienie” – umowa kupna sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, w ramach której Użytkownik korzystał z Płatności BLIK.
 3. Akcja organizowane jest przez Merlin Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830, NIP 5272647706, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 100 000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie, za które Użytkownicy płacą wyłącznie przy wykorzystaniu Płatności BLIK.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie 25 sierpnia – 30 września 2020 r. (dalej jako „Czas Promocji”) lub do wyczerpania puli przeznaczonej przez Organizatora na Rabaty. Użytkownicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu puli przeznaczonej przez Organizatora na Rabaty poprzez opublikowanie stosownej informacji w Serwisie oraz na bliktoschool.pl.

§ 3. ZASADY PROMOCJI

 1. Warunkiem przyznania Rabatu jest złożenie Zamówienia w Serwisie i opłacenie go przy wykorzystaniu Płatności BLIK w Okresie Promocji.
 2. W ramach Promocji Użytkownik może otrzymać dowolną liczbę Rabatów, z zastrzeżeniem, że w ramach pojedynczego Zamówienia Użytkownik może otrzymać nie więcej niż jeden Rabat (z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu określających minimalną wartość Zamówienia).
 3. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.
 4. Rabat może być zrealizowany wyłącznie w przypadku skutecznego i ważnego dokonania przez Użytkownika zakupu Produktów w Serwisie, w szczególności poprzez skuteczne dokonanie płatności poprzez Płatność BLIK.
 5. Rabat udzielany jest od łącznej kwoty płaconej przez Użytkownika z tytułu złożenia danego Zamówienia, tj. od ceny za zamówione Produkty, powiększonej o koszty ich dostawy.
 6. Organizator zobowiązuje się do przekazania kwoty 5 zł od każdego Zamówienia objętego Akcją, od którego użytkownik otrzymał Rabat w wysokości 20 zł, na rzecz Fundacji „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 114s/1, 53-111 Wrocław.

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja Produktów zakupionych w Serwisie ramach Promocji powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie Serwisu.
 2. 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia w Okresie Promocji.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@merlin.pl
  2. pocztą na adres Merlin Commerce sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa).
 4. Organizator zaleca aby składający reklamację powinien wskazał przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. Organizator zaleca, w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, aby składający reklamację załączył do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktów, zakupionych w Okresie Promocji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Użytkownik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
 8. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  2. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php;
  4. zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;
  5. skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dostępnej pod adresem https://merlin.pl/text/polityka-prywatnosci/
 2. W przypadku Użytkowników zgłaszających reklamację Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników także w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej bliktoschool.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Użytkowników
 3. ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu na stronie internetowej bliktoschool.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.